Jump to content

ਕਾਲ ਅਤੇ ਭਗੋਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ :


Dilawar
 Share

Recommended Posts

ਕਾਲ ਅਤੇ ਭਗੋਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ :

 
ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਓਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਨਾਮਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਹ ਹਨ 1. ਕਾਲ ਅਤੇ 2. ਭਗੋਤੀ। ਆਓ ਓਹਨਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇ ਓਹਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।
1. ਕਾਲ : ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇਸਾਈ ਮਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਓਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਜਿਓੰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦਸਮ ਵਿਚ ਕਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਵੀ :
ਅੋਰ ਸੁ ਕਾਲ ਸਭੈ ਬਸ ਕਾਲ ਕੇ, ਏਕ ਹੀ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਸਦਾ ਹੈ ll
( ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ )
ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਭ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਬਸ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਰੂਪ ਵੀ।
2. ਭਗੋਤੀ :
ਪ੍ਰਿਥਮ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗ ਕੋ ਤਾਤਾ।। ਤਾ ਤੇ ਭਯੋ ਤੇਜ ਬਿਖਿਆਤਾ।।
ਸੋਈ ਭਵਾਨੀ ਨਾਮ ਕਹਾਈ।। ਜਿਨ ਸਗਰੀ ਯਹ ਸ੍ਰਿਸਟ ਉਪਾਈ।।
( ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ )
ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ( ਓਹੀ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ) ਸਭ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਓਸ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਵਿਚੋ ਇਕ ਤੇਜ, ਨੂਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ( ਭਗੋਤੀ ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਸੇ ਭਵਾਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਭਵਾਨੀ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀ , ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਦੀ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ/ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨੂਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ :
ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ॥ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ॥
ਇਹ ਓਹੀ ਅਕਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ, ਅਲਾਹ ਆਦਿਕ ਨਾਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਓਹੀ ਭਗੋਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀ , ਨੂਰ, ਤੇਜ, ਹੁਕਮ ਆਦਿਕ ਨਾਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ
Link to comment
Share on other sites

Thanks for typing this up, but you incorrectly spelled two important words:

13 hours ago, Dilawar said:
ਅੋਰ ਸੁ ਕਾਲ ਸਭੈ ਬਸ ਕਾਲ ਕੇ, ਏਕ ਹੀ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਸਦਾ ਹੈ ll
( ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ )

ਅੋਰ should probably be ਅਉਰ, but if it's not, then it should be ਔਰ. You can't attach a hora vowel to an Aara letter. If you want to use a hora, it becomes part of an Oora:  ਓਰ.

13 hours ago, Dilawar said:

ਓਸ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਵਿਚੋ ਇਕ ਤੇਜ, ਨੂਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ( ਭਗੋਤੀ ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭਗੋਤੀ should either be ਭਗਉਤੀ or, failing that, ਭਗੌਤੀ. 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Markgateshead said:

Bhagauti is a mighty sword with powers to free us from bondage? How?  

I read the theory but I can't recall coming across this word ever.

Are you serious, bro? You've never done an ardas? Or even been in a gurdwara? Where they do ardas at least 3 times a day, and more?

ਪ੍ਰਥਮਿ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ॥

In the beginning I remember Bhagauti, the Lord (Whose symbol is the sword and then I remember Guru Nanak.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

https://www.searchgurbani.com/dasam-granth/page/244/line/7

Link to comment
Share on other sites

Kaal is also defined as God. Kaal simply means black as well, (kala rang) and that colour and name is like referring to god in his Nirgun form (within the black the concept of multiple forms and attributes don't exist).

ਪ੍ਰਿਥਮ ਕਾਲ ਜਬ ਕਰਾ ਪਸਾਰਾ ॥ ਓਅੰਕਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਰਾ ॥

 

Link to comment
Share on other sites

11 hours ago, CHaamCHrick said:

Bhagauti does not represent an ordinary sword, it represents the Supreme Creator in the Sikh ardrass.  As far as I understand, when doing ardass we first remember the powerful mighty Waheguru in the form of bhagauti before we remember our 10 Gurus. Don't confuse Bhagauti/sword with any ordinary sword people might use to inflict injuries or harm on other people when they seeking revenge or imposing their religious beliefs on them. Sometimes, people throw questions at me asking me why we worship weapons? To this I simply say we don't. We worship waheguru, the Supreme Creator.  I hope it makes better sense to you now what we mean by *Bhagauti* at least, this is what I understand.  The term *Bhagauti*  does not appear in the RT but time does.

I asked because you forgot to mention the Sikh Ardass. I know it is taken from Vaar Sri Bhagauti ki, so I was just wondering why you didn't make any refereneces to the daily Sikh Ardass. Good, now you have done that.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt


 • Topics

 • Posts

  • Punjabi Sikh family killed in California   WIONEWS Website California | Updated: Oct 06, 2022, 10:03 (IST)     All four members of an India-origin Sikh family, including an eight-month-old girl, were found dead in an orchard in California, the Merced County sheriff said   Briefing media on Wednesday night, Merced County Sheriff Vern Warnke said a farm worker in the area found the bodies, which were found relatively close together. He said that the Department of Justice crime lab is going to probe the crime scene, adding that they "don't know all the facts yet", reports ABC News. Terming it "horribly senseless," the sheriff said they are finding out the cause of the murder. Warnke further said he spoke to the suspect, who is in custody and admitted in the hospital, but did not provide additional details.   Among the deceased are: eight-month-old Aroohi Dheri, her parents —27-year-old mother Jasleen Kaur and 36-year-old father Jasdeep Singh —, and the baby’s uncle, 39-year-old Amandeep Singh. The police said that the couple and the baby were kidnapped at gunpoint from a convenience store they own in Merced County in Northern California. The police said that the couple and the baby were kidnapped at gunpoint from a convenience store they own in Merced County in Northern California. They hailed from Harsi Pind in Hoshiarpur, Punjab. Police found out about their kidnapping after they discovered a vehicle owned by one of the family members on fire on late Monday, which led them to determine that they had been kidnapped. According to a news release, detectives received information on Tuesday morning about the accused, 48-year-old Jesus Salgado, after he used their ATM card in Atwater in Merced County. On Tuesday, the man attempted to take his own life prior to “law enforcement involvement" and is currently in critical condition receiving medical attention, the Merced County Sheriff's Office said.
  • If I'm not wrong ( I may make some mistakes in what I write in the following sentences, do cross check)  Deep Sidhu's party Waris Panjab De is made to handle issues faces by the Panth and Punjab, example ensuring electricity in villages, parchaar of Sikhi, clean water supply and so on. Amritpal Singh Sandhu is the Jathedar of the party now. He came to Punjab a few months ago and his getting this attention because of how much he is attending to Panth issues. He took Amrit  a few days ago if I'm not wrong, at Anandpur Sahib and his parchaar of Sikhi was so powerful that approximately 950 Singhs took Amrit with him. He is in the support of Khalistan as well. So because of all the issues he is talking about, it's making a big effect on the youth and people are joining him in big numbers. So because he is joining Sikhs with Sikhi, there are 2 narratives being spread about him, "he is an ISI funded agent" or he is a " Indian government agent". But in true fact, he is Vaheguru ji's Agent 😀🙏 Bhul Chuk Maf ji 🙏 Vaheguru ji ka khalsa Vaheguru ji ki fateh 
  • What I don't understand is how come he is getting all this attention? Is it something that he did or said? Or is he related to some popular personalities perhaps? Also, what is the objective of Deep Sidhu's organisation that he's said to be heading?
  • https://www.google.com/amp/s/www.nytimes.com/2022/10/05/us/california-family-kidnapped.amp.html So sad, he even killed the baby. 
  • You are falling for their trap. They want us to be divided. 
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Use