Jump to content

gurdeepsinghjohal

Members
 • Posts

  837
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

gurdeepsinghjohal last won the day on April 17 2013

gurdeepsinghjohal had the most liked content!

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  India

Recent Profile Visitors

1,829 profile views

gurdeepsinghjohal's Achievements

Grand Master

Grand Master (8/8)

 • First Post Rare
 • Collaborator Rare
 • Posting Machine Rare
 • Very Popular Rare
 • Reacting Well Rare

Recent Badges

289

Reputation

 1. ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ Bilaaval, Fifth Mehl, Chhant: ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru: ਸਖੀ ਆਉ ਸਖੀ ਵਸਿ ਆਉ ਸਖੀ ਅਸੀ ਪਿਰ ਕਾ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹ ॥ Sakhee Aao Sakhee Vas Aao Sakhee Asee Pir Kaa Mangal Gaaveh || Come, O my sisters, come, O my companions, and let us remain under the Lord's control. Let's sing the Songs of Bliss of our Husband Lord. ਤਜਿ ਮਾਨੁ ਸਖੀ ਤਜਿ ਮਾਨੁ ਸਖੀ ਮਤੁ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਵਹ ॥ J Maan Sakhee Thaj Maan Sakhee Math Aapanae Preetham Bhaaveh || Renounce your pride, O my companions, renounce your egotistical pride, O my sisters, so that you may become pleasing to your Beloved. ਤਜਿ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਬਿਕਾਰੁ ਦੂਜਾ ਸੇਵਿ ਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨੋ ॥ Thaj Maan Mohu Bikaar Dhoojaa Saev Eaek Niranjano || Renounce pride, emotional attachment, corruption and duality, and serve the One Immaculate Lord. ਲਗੁ ਚਰਣ ਸਰਣ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਗਲ ਦੁਰਤ ਬਿਖੰਡਨੋ ॥ Lag Charan Saran Dhaeiaal Preetham Sagal Dhurath Bikhanddano || Hold tight to the Sanctuary of the Feet of the Merciful Lord, your Beloved, the Destroyer of all sins. ਹੋਇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਤਜਿ ਉਦਾਸੀ ਬਹੁੜਿ ਬਿਧੀ ਨ ਧਾਵਾ ॥ Hoe Dhaas Dhaasee Thaj Oudhaasee Bahurr Bidhhee N Dhhaavaa || Be the slave of His slaves, forsake sorrow and sadness, and do not bother with other devices. ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਤਾਮਿ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਾ ॥੧॥ Naanak Paeianpai Karahu Kirapaa Thaam Mangal Gaavaa ||1|| Prays Nanak, O Lord, please bless me with Your Mercy, that I may sing Your songs of bliss. ||1|| ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪ੍ਰਿਅ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਟੋਹਨੀ ॥ Anmrith Pria Kaa Naam Mai Andhhulae Ttohanee || The Ambrosial Naam, the Name of my Beloved, is like a cane to a blind man. ਓਹ ਜੋਹੈ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰ ਸੁੰਦਰਿ ਮੋਹਨੀ ॥ Ouh Johai Bahu Parakaar Sundhar Mohanee || Maya seduces in so many ways, like a beautiful enticing woman. ਮੋਹਨੀ ਮਹਾ ਬਚਿਤ੍ਰਿ ਚੰਚਲਿ ਅਨਿਕ ਭਾਵ ਦਿਖਾਵਏ ॥ Mohanee Mehaa Bachithr Chanchal Anik Bhaav Dhikhaaveae || This enticer is so incredibly beautiful and clever; she entices with countless suggestive gestures. ਹੋਇ ਢੀਠ ਮੀਠੀ ਮਨਹਿ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਲੈਣ ਨ ਆਵਏ ॥ Hoe Dteeth Meethee Manehi Laagai Naam Lain N Aaveae || Maya is stubborn and persistent; she seems so sweet to the mind, and then he does not chant the Naam. ਗ੍ਰਿਹ ਬਨਹਿ ਤੀਰੈ ਬਰਤ ਪੂਜਾ ਬਾਟ ਘਾਟੈ ਜੋਹਨੀ ॥ Grih Banehi Theerai Barath Poojaa Baatt Ghaattai Johanee || At home, in the forest, on the banks of sacred rivers, fasting, worshipping, on the roads and on the shore, she is spying. ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਮੈ ਨਾਮੁ ਅੰਧੁਲੇ ਟੋਹਨੀ ॥੨॥ Naanak Paeianpai Dhaeiaa Dhhaarahu Mai Naam Andhhulae Ttohanee ||2|| Prays Nanak, please bless me with Your Kindness, Lord; I am blind, and Your Name is my cane. ||2|| ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਿਅ ਨਾਥ ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਖਹੁ ॥ Mohi Anaathh Pria Naathh Jio Jaanahu Thio Rakhahu || I am helpless and masterless; You, O my Beloved, are my Lord and Master. As it pleases You, so do You protect me. ਚਤੁਰਾਈ ਮੋਹਿ ਨਾਹਿ ਰੀਝਾਵਉ ਕਹਿ ਮੁਖਹੁ ॥ Chathuraaee Mohi Naahi Reejhaavo Kehi Mukhahu || I have no wisdom or cleverness; what face should I put on to please You? ਨਹ ਚਤੁਰਿ ਸੁਘਰਿ ਸੁਜਾਨ ਬੇਤੀ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨਿ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ॥ Neh Chathur Sughar Sujaan Baethee Mohi Niragun Gun Nehee || I am not clever, skillful or wise; I am worthless, without any virtue at all. ਨਹ ਰੂਪ ਧੂਪ ਨ ਨੈਣ ਬੰਕੇ ਜਹ ਭਾਵੈ ਤਹ ਰਖੁ ਤੁਹੀ ॥ Neh Roop Dhhoop N Nain Bankae Jeh Bhaavai Theh Rakh Thuhee || I have no beauty or pleasing smell, no beautiful eyes. As it pleases You, please preserve me, O Lord. ਜੈ ਜੈ ਜਇਅੰਪਹਿ ਸਗਲ ਜਾ ਕਉ ਕਰੁਣਾਪਤਿ ਗਤਿ ਕਿਨਿ ਲਖਹੁ ॥ Jai Jai Jaeianpehi Sagal Jaa Ko Karunaapath Gath Kin Lakhahu || His victory is celebrated by all; how can I know the state of the Lord of Mercy? ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੇਵ ਸੇਵਕੁ ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਮੋਹਿ ਰਖਹੁ ॥੩॥ Naanak Paeianpai Saev Saevak Jio Jaanahu Thio Mohi Rakhahu ||3|| Prays Nanak, I am the servant of Your servants; as it pleases You, please preserve me. ||3|| ਮੋਹਿ ਮਛੁਲੀ ਤੁਮ ਨੀਰ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਸਰੈ ॥ Mohi Mashhulee Thum Neer Thujh Bin Kio Sarai || I am the fish, and You are the water; without You, what can I do? ਮੋਹਿ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਬੂੰਦ ਤ੍ਰਿਪਤਉ ਮੁਖਿ ਪਰੈ ॥ Mohi Chaathrik Thumh Boondh Thripatho Mukh Parai || I am the rainbird, and You are the rain-drop; when it falls into my mouth, I am satisfied. ਮੁਖਿ ਪਰੈ ਹਰੈ ਪਿਆਸ ਮੇਰੀ ਜੀਅ ਹੀਆ ਪ੍ਰਾਨਪਤੇ ॥ Mukh Parai Harai Piaas Maeree Jeea Heeaa Praanapathae || When it falls into my mouth, my thirst is quenched; You are the Lord of my soul, my heart, my breath of life. ਲਾਡਿਲੇ ਲਾਡ ਲਡਾਇ ਸਭ ਮਹਿ ਮਿਲੁ ਹਮਾਰੀ ਹੋਇ ਗਤੇ ॥ Laaddilae Laadd Laddaae Sabh Mehi Mil Hamaaree Hoe Gathae || Touch me, and caress me, O Lord, You are in all; let me meet You, so that I may be emancipated. ਚੀਤਿ ਚਿਤਵਉ ਮਿਟੁ ਅੰਧਾਰੇ ਜਿਉ ਆਸ ਚਕਵੀ ਦਿਨੁ ਚਰੈ ॥ Cheeth Chithavo Mitt Andhhaarae Jio Aas Chakavee Dhin Charai || In my consciousness I remember You, and the darkness is dispelled, like the chakvi duck, which longs to see the dawn. ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗਿ ਮੇਲੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ॥੪॥ Naanak Paeianpai Pria Sang Maelee Mashhulee Neer N Veesarai ||4|| Prays Nanak, O my Beloved, please unite me with Yourself; the fish never forgets the water. ||4|| ਧਨਿ ਧੰਨਿ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਘਰਿ ਆਇਆ ਪਿਰੁ ਮੇਰਾ ॥ Dhhan Dhhann Hamaarae Bhaag Ghar Aaeiaa Pir Maeraa || Blessed, blessed is my destiny; my Husband Lord has come into my home. ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਸਗਲਾ ਬਨੁ ਹਰਾ ॥ Sohae Bank Dhuaar Sagalaa Ban Haraa || The gate of my mansion is so beautiful, and all my gardens are so green and alive. ਹਰ ਹਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਰਸੁ ਘਣਾ ॥ Har Haraa Suaamee Sukheh Gaamee Anadh Mangal Ras Ghanaa || My peace-giving Lord and Master has rejuvenated me, and blessed me with great joy, bliss and love. ਨਵਲ ਨਵਤਨ ਨਾਹੁ ਬਾਲਾ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਨ ਭਣਾ ॥ Naval Navathan Naahu Baalaa Kavan Rasanaa Gun Bhanaa || My Young Husband Lord is eternally young, and His body is forever youthful; what tongue can I use to chant His Glorious Praises? ਮੇਰੀ ਸੇਜ ਸੋਹੀ ਦੇਖਿ ਮੋਹੀ ਸਗਲ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਹਰਾ ॥ Maeree Saej Sohee Dhaekh Mohee Sagal Sehasaa Dhukh Haraa || My bed is beautiful; gazing upon Him, I am fascinated, and all my doubts and pains are dispelled. ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅਪਰੰਪਰਾ ॥੫॥੧॥੩॥ Naanak Paeianpai Maeree Aas Pooree Milae Suaamee Aparanparaa ||5||1||3|| Prays Nanak, my hopes are fulfilled; my Lord and Master is unlimited. ||5||1||3|| PG 847
 2. Peepli wala weared Kakkar because in his surrounding areas most of the sikhs people does not go to dera's whose baba does not wear 5 K's.
 3. ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੩ ਪੜਤਾਲ Raag Bilaaval Mehalaa 5 Ghar 13 Parrathaala ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ik Oankaar Sathigur Prasaadh || ਮੋਹਨ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਹਾਵੈ ਹਾਰ ਕਜਰ ਬਸਤ੍ਰ ਅਭਰਨ ਕੀਨੇ ॥ Mohan Needh N Aavai Haavai Haar Kajar Basathr Abharan Keenae || O Enticing Lord, I cannot sleep; I sigh. I am adorned with necklaces, gowns, ornaments and make-up. ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ॥ Ouddeenee Ouddeenee Ouddeenee || I am sad, sad and depressed. ਕਬ ਘਰਿ ਆਵੈ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Kab Ghar Aavai Ree ||1|| Rehaao || When will You come home? ||1||Pause|| ਸਰਨਿ ਸੁਹਾਗਨਿ ਚਰਨ ਸੀਸੁ ਧਰਿ ॥ Saran Suhaagan Charan Sees Dhhar || I seek the Sanctuary of the happy soul-brides; I place my head upon their feet. ਲਾਲਨੁ ਮੋਹਿ ਮਿਲਾਵਹੁ ॥ Laalan Mohi Milaavahu || Unite me with my Beloved. ਕਬ ਘਰਿ ਆਵੈ ਰੀ ॥੧॥ Kab Ghar Aavai Ree ||1|| When will He come to my home? ||1|| ਸੁਨਹੁ ਸਹੇਰੀ ਮਿਲਨ ਬਾਤ ਕਹਉ ॥ Sunahu Sehaeree Milan Baath Keho Listen, my companions: tell me how to meet Him. Eradicate all egotism, ਸਗਰੋ ਅਹੰ ਮਿਟਾਵਹੁ ਤਉ ਘਰ ਹੀ ਲਾਲਨੁ ਪਾਵਹੁ ॥ Sagaro Ahan Mittaavahu Tho Ghar Hee Laalan Paavahu || And then you shall find your Beloved Lord within the home of your heart. ਤਬ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥ Thab Ras Mangal Gun Gaavahu || Then, in delight, you shall sing the songs of joy and praise. ਆਨਦ ਰੂਪ ਧਿਆਵਹੁ ॥ Aanadh Roop Dhhiaavahu || Meditate on the Lord, the embodiment of bliss. ਨਾਨਕੁ ਦੁਆਰੈ ਆਇਓ ॥ Naanak Dhuaarai Aaeiou || O Nanak, I came to the Lord's Door, ਤਉ ਮੈ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ ਰੀ ॥੨॥ Tho Mai Laalan Paaeiou Ree ||2|| And then, I found my Beloved. ||2|| ਮੋਹਨ ਰੂਪੁ ਦਿਖਾਵੈ ॥ Mohan Roop Dhikhaavai || The Enticing Lord has revealed His form to me, ਅਬ ਮੋਹਿ ਨੀਦ ਸੁਹਾਵੈ ॥ Ab Mohi Needh Suhaavai || And now, sleep seems sweet to me. ਸਭ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਨੀ ॥ Sabh Maeree Thikhaa Bujhaanee || My thirst is totally quenched, ਅਬ ਮੈ ਸਹਜਿ ਸਮਾਨੀ ॥ Ab Mai Sehaj Samaanee || And now, I am absorbed in celestial bliss. ਮੀਠੀ ਪਿਰਹਿ ਕਹਾਨੀ ॥ Meethee Pirehi Kehaanee || How sweet is the story of my Husband Lord. ਮੋਹਨੁ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ ਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੧੨੮॥ Mohan Laalan Paaeiou Ree || Rehaao Dhoojaa ||1||128|| I have found my Beloved, Enticing Lord. ||Second Pause||1||128|| ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੩੦ ਪੰ. ੯
 4. ਪਉੜੀ ॥ Pauree: ਤੂ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਥਾਹੁ ਹੈ ਅਤੁਲੁ ਕਿਉ ਤੁਲੀਐ ॥ Thoo Vaeparavaahu Athhaahu Hai Athul Kio Thuleeai || You are carefree, unfathomable and immeasurable; how can You be measured? ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿ ਤੁਧੁ ਧਿਆਇਦੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੀਐ ॥ Sae Vaddabhaagee J Thudhh Dhhiaaeidhae Jin Sathigur Mileeai || Those who have met the True Guru and who meditate on You are very fortunate. ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ ॥ Sathigur Kee Baanee Sath Saroop Hai Gurabaanee Baneeai || The Word of the True Guru's Bani is the embodiment of Truth; through Gurbani, one becomes perfect. ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਰਿ ਕਚੁ ਪਿਚੁ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਝੜਿ ਪੜੀਐ ॥ Sathigur Kee Reesai Hor Kach Pich Boladhae Sae Koorriaar Koorrae Jharr Parreeai || Jealously emulating the True Guru, some others may speak of good and bad, but the false are destroyed by their falsehood. ਓਨ੍ਹ੍ਹਾ ਅੰਦਰਿ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ ਹੈ ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ਨੋ ਝਖਿ ਮਰਦੇ ਕੜੀਐ ॥੯॥ Ounhaa Andhar Hor Mukh Hor Hai Bikh Maaeiaa No Jhakh Maradhae Karreeai ||9|| Deep within them is one thing, and in their mouths is another; they suck in the poison of Maya, and then they painfully waste away. ||9|| 13988 ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ:੧ (ਮ: ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੦੪ ਪੰ. ੧੮
 5. I am sorry for my mistake(jugat/jugati) ਆਖਣਿ ਜੋਰੁ ਚੁਪੈ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥ Aakhan Jor Chupai Neh Jor || No power to speak, no power to keep silent. ਜੋਰੁ ਨ ਮੰਗਣਿ ਦੇਣਿ ਨ ਜੋਰੁ ॥ Jor N Mangan Dhaen N Jor || No power to beg, no power to give. ਜੋਰੁ ਨ ਜੀਵਣਿ ਮਰਣਿ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥ Jor N Jeevan Maran Neh Jor || No power to live, no power to die. ਜੋਰੁ ਨ ਰਾਜਿ ਮਾਲਿ ਮਨਿ ਸੋਰੁ ॥ Jor N Raaj Maal Man Sor || No power to rule, with wealth and occult mental powers. ਜੋਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥ Jor N Surathee Giaan Veechaar || No power to gain intuitive understanding, spiritual wisdom and meditation. ਜੋਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ Jor N Jugathee Shhuttai Sansaar || No power to find the way to escape from the world. ਜਿਸੁ ਹਥਿ ਜੋਰੁ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥ Jis Hathh Jor Kar Vaekhai Soe || He alone has the Power in His Hands. He watches over all. ਨਾਨਕ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕੋਇ ॥੩੩॥ Naanak Outham Neech N Koe ||33|| O Nanak, no one is high or low. ||33|| wrong translation. Whole pauri is for your consideration.
 6. ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru: ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰੁ ਕਰੇ ਕਿਉ ਬੋਲੁ ਹੋਵੈ ਜੋਖੀਵਦੈ ॥ Naao Karathaa Kaadhar Karae Kio Bol Hovai Jokheevadhai || One who chants the Name of the Almighty Creator - how can his words be judged? ਦੇ ਗੁਨਾ ਸਤਿ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ ਪਾਰੰਗਤਿ ਦਾਨੁ ਪੜੀਵਦੈ ॥ Dhae Gunaa Sath Bhain Bharaav Hai Paarangath Dhaan Parreevadhai || His divine virtues are the true sisters and brothers; through them, the gift of supreme status is obtained. ਨਾਨਕਿ ਰਾਜੁ ਚਲਾਇਆ ਸਚੁ ਕੋਟੁ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੈ ॥ Naanak Raaj Chalaaeiaa Sach Kott Sathaanee Neev Dhai || Nanak established the kingdom; He built the true fortress on the strongest foundations. ਲਹਣੇ ਧਰਿਓਨੁ ਛਤੁ ਸਿਰਿ ਕਰਿ ਸਿਫਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਦੈ ॥ Lehanae Dhharioun Shhath Sir Kar Sifathee Anmrith Peevadhai || He installed the royal canopy over Lehna's head; chanting the Lord's Praises, He drank in the Ambrosial Nectar. ਮਤਿ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਖੜਗਿ ਜੋਰਿ ਪਰਾਕੁਇ ਜੀਅ ਦੈ ॥ Math Gur Aatham Dhaev Dhee Kharrag Jor Paraakue Jeea Dhai || The Guru implanted the almighty sword of the Teachings to illuminate his soul. ਗੁਰਿ ਚੇਲੇ ਰਹਰਾਸਿ ਕੀਈ ਨਾਨਕਿ ਸਲਾਮਤਿ ਥੀਵਦੈ ॥ Gur Chaelae Reharaas Keeee Naanak Salaamath Thheevadhai || The Guru bowed down to His disciple, while Nanak was still alive. ਸਹਿ ਟਿਕਾ ਦਿਤੋਸੁ ਜੀਵਦੈ ॥੧॥ Sehi Ttikaa Dhithos Jeevadhai ||1|| The King, while still alive, applied the ceremonial mark to his forehead. ||1||
 7. @Luckysingh99 Good explanation. ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru: ਅਵਤਰਿ ਆਇ ਕਹਾ ਤੁਮ ਕੀਨਾ ॥ Avathar Aae Kehaa Thum Keenaa || Since your birth, what have you done? ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮੁ ਨ ਕਬਹੂ ਲੀਨਾ ॥੧॥ Raam Ko Naam N Kabehoo Leenaa ||1|| You have never even chanted the Name of the Lord. ||1|| ਰਾਮ ਨ ਜਪਹੁ ਕਵਨ ਮਤਿ ਲਾਗੇ ॥ Raam N Japahu Kavan Math Laagae || You have not meditated on the Lord; what thoughts are you attached to? ਮਰਿ ਜਇਬੇ ਕਉ ਕਿਆ ਕਰਹੁ ਅਭਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Mar Jaeibae Ko Kiaa Karahu Abhaagae ||1|| Rehaao || What preparations are you making for your death, O unfortunate one? ||1||Pause|| ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਿ ਕੈ ਕੁਟੰਬੁ ਜੀਵਾਇਆ ॥ Dhukh Sukh Kar Kai Kuttanb Jeevaaeiaa || Through pain and pleasure, you have taken care of your family. ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਇਕਸਰ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ Marathee Baar Eikasar Dhukh Paaeiaa ||2|| But at the time of death, you shall have to endure the agony all alone. ||2|| ਕੰਠ ਗਹਨ ਤਬ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ ॥ Kanth Gehan Thab Karan Pukaaraa || When you are seized by the neck, then you shall cry out. ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਆਗੇ ਤੇ ਨ ਸੰਮ੍ਹ੍ਹਾਰਾ ॥੩॥੧॥ Kehi Kabeer Aagae Thae N Sanmhaaraa ||3||1|| Says Kabeer, why didn't you remember the Lord before this? ||3||1||
 8. ਬਾਵਰੇ ਤੈ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ Soohee, Kabeer Jee: ਥਰਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਉ ॥ Thharehar Kanpai Baalaa Jeeo || My innocent soul trembles and shakes. ਨਾ ਜਾਨਉ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਉ ॥੧॥ Naa Jaano Kiaa Karasee Peeo ||1|| I do not know how my Husband Lord will deal with me. ||1|| ਰੈਨਿ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨੁ ਭੀ ਜਾਇ ॥ Rain Gee Math Dhin Bhee Jaae || The night of my youth has passed away; will the day of old age also pass away? ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Bhavar Geae Bag Baithae Aae ||1|| Rehaao || My dark hairs, like bumble bees, have gone away, and grey hairs, like cranes, have settled upon my head. ||1||Pause|| ਕਾਚੈ ਕਰਵੈ ਰਹੈ ਨ ਪਾਨੀ ॥ Kaachai Karavai Rehai N Paanee || Water does not remain in the unbaked clay pot; ਹੰਸੁ ਚਲਿਆ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਨੀ ॥੨॥ Hans Chaliaa Kaaeiaa Kumalaanee ||2|| When the soul-swan departs, the body withers away. ||2|| ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸੀਗਾਰਾ ॥ Kuaar Kanniaa Jaisae Karath Seegaaraa || I decorate myself like a young virgin; ਕਿਉ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ ਬਾਝੁ ਭਤਾਰਾ ॥੩॥ Kio Raleeaa Maanai Baajh Bhathaaraa ||3|| But how can I enjoy pleasures, without my Husband Lord? ||3|| ਕਾਗ ਉਡਾਵਤ ਭੁਜਾ ਪਿਰਾਨੀ ॥ Kaag Ouddaavath Bhujaa Piraanee || My arm is tired, driving away the crows. ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਥਾ ਸਿਰਾਨੀ ॥੪॥੨॥ Kehi Kabeer Eih Kathhaa Siraanee ||4||2|| Says Kabeer, this is the way the story of my life ends. ||4||2|| Pg 792
 9. gurdeepsinghjohal

  Bachans

  We should remember our primarily duty as sikh, leave everything aside. Guru Granth Sahib is our Guru for eternity. ਗੁਰੂ ਸਿਖੁ ਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਚਲਾਏ ॥ Guroo Sikh Sikh Guroo Hai Eaeko Gur Oupadhaes Chalaaeae || गुरू सिखु सिखु गुरू है एको गुर उपदेसु चलाए ॥ The Guru's Sikh, and the Sikh's Guru, are one and the same; both spread the Guru's Teachings.
 10. Reading Gurbani and understanding it, helps to understand gurmat better. Language(Gurmukhi) is the key.
 11. ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿਚਿ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਰੇ ॥ Baanee Guroo Guroo Hai Baanee Vich Baanee Anmrith Saarae || The Word, the Bani is Guru, and Guru is the Bani. Within the Bani, the Ambrosial Nectar is contained. ਗੁਰੁ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖਿ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੫॥ Gur Baanee Kehai Saevak Jan Maanai Parathakh Guroo Nisathaarae ||5|| If His humble servant believes, and acts according to the Words of the Guru's Bani, then the Guru, in person, emancipates him
 12. Just like pandit ji says " 40 din Sooraj nu subah pani do"
 13. He writes " Kaafir(sikhs) were so coward that they never came face-to-face fight in fact they fired from distance and killed brave soldiers" In battle of panipat Ahmad Shah used to travel 46 miles to every post to check the position and he took 3 days to reach Amritsar from Lahore which has distance of just 30-40 miles. Sikhs were terror for Ahmad Shah.
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Use