Jump to content

Recommended Posts

GurFateh.

I was wondering if someone could help me find Gurbaanee Tuks that explain the importance of understanding that all races are equal. We all know that Gurbaanee teaches us that both genders are equal to each other, and that people of all faiths are equal to each other, and that a caste doesn't matter either. However I would like to to know if someone could help me find Gurbaanee Tuks that explains the equality of races, or something of the sort, even though I know that Sikhi teaches us that every human is equal. I just haven't really read any Tuks specifically explaining the equality of all races.

Thanks.

GurFateh.

Link to post
Share on other sites

From Akaal Ustat by Guru Gobind Singh Jee

http://www.sridasam.org/dasam?Action=Page&p=51

ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋਊ ਰਾਫਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤਿ ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ ॥

हिंदू तुरक कोऊ राफजी इमाम साफी मानस की जाति सबै एकै पहिचानबो ॥

Someone is Hindu and someone a Muslim, then someone is Shia, and someone a Sunni, but all the human beings, as a species, are recognized as one and the same.

ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ ਸੋਈ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਓਈ ਦੂਸਰੋ ਨ ਭੇਦ ਕੋਈ ਭੂਲਿ ਭ੍ਰਮ ਮਾਨਬੋ ॥

करता करीम सोई राजक रहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूलि भ्रम मानबो ॥

Karta (The Creator) and Karim (Merciful) is the same Lord, Razak (The Sustainer) and Rahim (Compassionate) is the same Lord, there is no other second, therefore consider this verbal distinguishing feature of Hindusim and Islam as an error and an illusion.

ਏਕ ਹੀ ਕੀ ਸੇਵ ਸਭ ਹੀ ਕੋ ਗੁਰਦੇਵ ਏਕ ਏਕ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸਬੈ ਏਕੈ ਜੋਤ ਜਾਨਬੋ ॥੧੫॥੮੫॥

एक ही की सेव सभ ही को गुरदेव एक एक ही सरूप सबै एकै जोत जानबो ॥१५॥८५॥

Thus worship the ONE LORD, who is the common enlightener of all; all have been created in His Image and amongst all comprehend the same ONE LIGHT. 15.85.

ਦੇਹਰਾ ਮਸੀਤ ਸੋਈ ਪੂਜਾ ਔ ਨਿਵਾਜ ਓਈ ਮਾਨਸ ਸਬੈ ਏਕ ਪੈ ਅਨੇਕ ਕੋ ਭ੍ਰਮਾਉ ਹੈ ॥

देहरा मसीत सोई पूजा औ निवाज ओई मानस सबै एक पै अनेक को भ्रमाउ है ॥

The temple and the mosque are the same, there is no difference between a Hindu worship and Muslim prayer; all the human beings are the same, but the illusion is of various types.

ਦੇਵਤਾ ਅਦੇਵ ਜੱਛ ਗੰਧ੍ਰਬ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੂ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਦੇਸਨ ਕੇ ਭੇਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਉ ਹੈ ॥

देवता अदेव ज्छ गंध्रब तुरक हिंदू निआरे निआरे देसन के भेस को प्रभाउ है ॥

The gods, demons, Yakshas, Gandharvas, Turks and Hindus… all these are due to the differences of the various garbs of different countries.

ਏਕੈ ਨੈਨ ਏਕੈ ਕਾਨ ਏਕੈ ਦੇਹ ਏਕੈ ਬਾਨ ਖਾਕ ਬਾਦ ਆਤਿਸ ਔ ਆਬ ਕੋ ਰਲਾਉ ਹੈ ॥

एकै नैन एकै कान एकै देह एकै बान खाक बाद आतिस औ आब को रलाउ है ॥

The eyes are the same, the ears the same, the bodies are the same and the habits are the same, all the creation is the amalgam of earth, air, fire and water.

ਅਲਹ ਅਭੇਖ ਸੋਈ ਪੁਰਾਨ ਅਉ ਕੁਰਾਨ ਓਈ ਏਕ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸਭੈ ਏਕ ਹੀ ਬਨਾਉ ਹੈ ॥੧੬॥੮੬॥

अलह अभेख सोई पुरान अउ कुरान ओई एक ही सरूप सभै एक ही बनाउ है ॥१६॥८६॥

Allah of Muslims and Abhekh (Guiseless) of Hindus are the same, the Puranas of Hindus and the holy Quran of the Muslims depict the same reality; all have been created in the image of the same Lord and have the same formation. 16.86.

ਜੈਸੇ ਏਕ ਆਗ ਤੇ ਕਨੂਕਾ ਕੋਟਿ ਆਗ ਉਠੈ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੁਇ ਕੈ ਫੇਰਿ ਆਗ ਮੈ ਮਿਲਾਹਿਂਗੇ ॥

जैसे एक आग ते कनूका कोटि आग उठै निआरे निआरे हुइ कै फेरि आग मै मिलाहिंगे ॥

Just as millions of sparks are created from the fire; although they are different entities, they merge in the same fire.

ਜੈਸੇ ਏਕ ਧੂਰਿ ਤੇ ਅਨੇਕ ਧੂਰਿ ਪੂਰਤ ਹੈ ਧੂਰਿ ਕੇ ਕਨੂਕਾ ਫੇਰ ਧੂਰਿ ਹਿ ਸਮਾਹਿਂਗੇ

जैसे एक धूरि ते अनेक धूरि पूरत है धूरि के कनूका फेर धूरि हि समाहिंगे

Just as from of waves are created on the surface of the big rivers and all the waves are called water.

ਜੈਸੇ ਏਕ ਨਦ ਤੇ ਤੰਰਗ ਕੋਟਿ ਉਪਜਤ ਹੈਂ ਪਾਨਿ ਕੇ ਤਰੰਗ ਸਬੈ ਪਾਨਿ ਹੀ ਕਹਾਹਿਂਗੇ ॥

जैसे एक नद ते तंरग कोटि उपजत हैं पानि के तरंग सबै पानि ही कहाहिंगे ॥

Similarly the animate and inanimate objects come out of the Supreme Lord; having been created from the same Lord, they merge in the same Lord. 17.87.

Link to post
Share on other sites

Prw ky iPrMgI mwnNY kMDwrI kurysI jwnYN pCm ky p~CmI pCwnNY inj kwm hYN ]

faraa kae fira(n)gee maana(n)ai ka(n)dhhaaree kuraesee jaanai(n) pashham kae paashhamee pashhaana(n)ai nij kaam hai(n) ||

The French people of France revere Thee, residents of Kandhar (in Afghanistan) and Qureshis (an Arabic clan) know Thee and inhabitants of the West recognize their moral obligation (to remember Thy name).

bMg ky bMgwlI iPrhMg ky iPrMgwvwlI idlI ky idlvwlI qyrI AwigAw mY clq hNY ]

ba(n)g kae ba(n)gaalee fireha(n)g kae fira(n)gaavaalee dhilee kae dhilavaalee thaeree aagiaa mai chalath ha(n)ai ||

Bengalis of Bengal, Europeans of Europe, and Delhites of Delhi, all obey Thy command.

goKw gun gwvY cIn mcIn ky sIs nXwvY iq```bqI iDAwie dyK dyh ko dlq hYN ]

gokhaa gun gaavai cheen macheen kae sees nayaavai thbithee dhhiaae dhaekh dhaeh ko dhalath hai(n) ||

Gorkhas sing Thy praises, Chinese and Manchurians bow their heads before Thee and Tibetans remember Thee and annihilate their physical suffering.

Link to post
Share on other sites

This Shabad is by Bhagat Kabeer Ji in Raag Prabhaatee on Pannaa 1349

pRBwqI ]

prabhaathee ||

Prabhaatee:

Avil Alh nUru aupwieAw kudriq ky sB bMdy ]

aval aleh noor oupaaeiaa kudharath kae sabh ba(n)dhae ||

First, Allah created the Light; then, by His Creative Power, He made all mortal beings.

eyk nUr qy sBu jgu aupijAw kaun Bly ko mMdy ]1]

eaek noor thae sabh jag oupajiaa koun bhalae ko ma(n)dhae ||1||

From the One Light, the entire universe welled up. So who is good, and who is bad? ||1||

logw Brim n BUlhu BweI ]

logaa bharam n bhoolahu bhaaee ||

O people, O Siblings of Destiny, do not wander deluded by doubt.

Kwilku Klk Klk mih Kwilku pUir rihE sRb TWeI ]1] rhwau ]

khaalik khalak khalak mehi khaalik poor rehiou srab t(h)aa(n)ee ||1|| rehaao ||

The Creation is in the Creator, and the Creator is in the Creation, totally pervading and permeating all places. ||1||Pause||

mwtI eyk Anyk BWiq kir swjI swjnhwrY ]

maattee eaek anaek bhaa(n)th kar saajee saajanehaarai ||

The clay is the same, but the Fashioner has fashioned it in various ways.

nw kCu poc mwtI ky BWfy nw kCu poc kuMBwrY ]2]

naa kashh poch maattee kae bhaa(n)ddae naa kashh poch ku(n)bhaarai ||2||

There is nothing wrong with the pot of clay - there is nothing wrong with the Potter. ||2||

sB mih scw eyko soeI iqs kw kIAw sBu kCu hoeI ]

sabh mehi sachaa eaeko soee this kaa keeaa sabh kashh hoee ||

The One True Lord abides in all; by His making, everything is made.

hukmu pCwnY su eyko jwnY bMdw khIAY soeI ]3]

hukam pashhaanai s eaeko jaanai ba(n)dhaa keheeai soee ||3||

Whoever realizes the Hukam of His Command, knows the One Lord. He alone is said to be the Lord's slave. ||3||

Alhu AlKu n jweI liKAw guir guVu dInw mITw ]

alahu alakh n jaaee lakhiaa gur gurr dheenaa meet(h)aa ||

The Lord Allah is Unseen; He cannot be seen. The Guru has blessed me with this sweet molasses.

kih kbIr myrI sMkw nwsI srb inrMjnu fITw ]4]3]

kehi kabeer maeree sa(n)kaa naasee sarab nira(n)jan ddeet(h)aa ||4||3||

Says Kabeer, my anxiety and fear have been taken away; I see the Immaculate Lord pervading everywhere. ||4||3||

2nd shabad:

soriT mhlw 5 Gru 2 caupdy

sorat(h) mehalaa 5 ghar 2 choupadhae

Sorat'h, Fifth Mehla, Second House, Chau-Paday:

<> siqgur pRswid ]

ik oa(n)kaar sathigur prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

eyku ipqw eyks ky hm bwirk qU myrw gur hweI ]

eaek pithaa eaekas kae ham baarik thoo maeraa gur haaee ||

The One God is our father; we are the children of the One God. You are our Guru.

suix mIqw jIau hmwrw bil bil jwsI hir drsnu dyhu idKweI ]1]

sun meethaa jeeo hamaaraa bal bal jaasee har dharasan dhaehu dhikhaaee ||1||

Listen, friends: my soul is a sacrifice, a sacrifice to You; O Lord, reveal to me the Blessed Vision of Your Darshan. ||1||

suix mIqw DUrI kau bil jweI ]

sun meethaa dhhooree ko bal jaaee ||

Listen, friends: I am a sacrifice to the dust of Your feet.

iehu mnu qyrw BweI ] rhwau ]

eihu man thaeraa bhaaee || rehaao ||

This mind is yours, O Siblings of Destiny. ||Pause||

pwv mlovw mil mil Dovw iehu mnu qY kU dysw ]

paav malovaa mal mal dhhovaa eihu man thai koo dhaesaa ||

I wash your feet, I massage and clean them; I give this mind to you.

suix mIqw hau qyrI srxweI AwieAw pRB imlau dyhu aupdysw ]2]

sun meethaa ho thaeree saranaaee aaeiaa prabh milo dhaehu oupadhaesaa ||2||

Listen, friends: I have come to Your Sanctuary; teach me, that I might unite with God. ||2||

mwnu n kIjY srix prIjY krY su Blw mnweIAY ]

maan n keejai saran pareejai karai s bhalaa manaaeeai ||

Do not be proud; seek His Sanctuary, and accept as good all that He does.

suix mIqw jIau ipMfu sBu qnu ArpIjY ieau drsnu hir jIau pweIAY ]3]

sun meethaa jeeo pi(n)dd sabh than arapeejai eio dharasan har jeeo paaeeai ||3||

Listen, friends: dedicate your soul, body and your whole being to Him; thus you shall receive the Blessed Vision of His Darshan. ||3||

BieE AnugRhu pRswid sMqn kY hir nwmw hY mITw ]

bhaeiou anugrahu prasaadh sa(n)than kai har naamaa hai meet(h)aa ||

He has shown mercy to me, by the Grace of the Saints; the Lord's Name is sweet to me.

jn nwnk kau guir ikrpw DwrI sBu Akul inrMjnu fITw ]4]1]12]

jan naanak ko gur kirapaa dhhaaree sabh akul nira(n)jan ddeet(h)aa ||4||1||12||

The Guru has shown mercy to servant Nanak; I see the casteless, immaculate Lord everywhere. ||4||1||12

shabad 3:

This Shabad is by Bhagat Kabeer Ji in Raag Aasaa on Pannaa 477

Awsw ]

aasaa ||

Aasaa:

ihMdU qurk khw qy Awey ikin eyh rwh clweI ]

hi(n)dhoo thurak kehaa thae aaeae kin eaeh raah chalaaee ||

Where have the Hindus and Muslims come from? Who put them on their different paths?

idl mih soic ibcwir kvwdy iBsq dojk ikin pweI ]1]

dhil mehi soch bichaar kavaadhae bhisath dhojak kin paaee ||1||

Think of this, and contemplate it within your mind, O men of evil intentions. Who will go to heaven and hell? ||1||

kwjI qY kvn kqyb bKwnI ]

kaajee thai kavan kathaeb bakhaanee ||

O Qazi, which book have you read?

pVHq gunq AYsy sB mwry iknhUM Kbir n jwnI ]1] rhwau ]

parrhath gunath aisae sabh maarae kinehoo(n) khabar n jaanee ||1|| rehaao ||

Such scholars and students have all died, and none of them have discovered the inner meaning. ||1||Pause||

skiq snyhu kir suMniq krIAY mY n bdaugw BweI ]

sakath sanaehu kar su(n)nath kareeai mai n badhougaa bhaaee ||

Because of the love of woman, circumcision is done; I don't believe in it, O Siblings of Destiny.

jau ry Kudwie moih qurku krYgw Awpn hI kit jweI ]2]

jo rae khudhaae mohi thurak karaigaa aapan hee katt jaaee ||2||

If God wished me to be a Muslim, it would be cut off by itself. ||2||

suMniq kIey qurku jy hoiegw Aaurq kw ikAw krIAY ]

su(n)nath keeeae thurak jae hoeigaa aourath kaa kiaa kareeai ||

If circumcision makes one a Muslim, then what about a woman?

ArD srIrI nwir n CofY qw qy ihMdU hI rhIAY ]3]

aradhh sareeree naar n shhoddai thaa thae hi(n)dhoo hee reheeai ||3||

She is the other half of a man's body, and she does not leave him, so he remains a Hindu. ||3||

Cwif kqyb rwmu Bju baury julm krq hY BwrI ]

shhaadd kathaeb raam bhaj bourae julam karath hai bhaaree ||

Give up your holy books, and remember the Lord, you fool, and stop oppressing others so badly.

kbIrY pkrI tyk rwm kI qurk rhy pichwrI ]4]8]

kabeerai pakaree ttaek raam kee thurak rehae pachihaaree ||4||8||

Kabeer has grasped hold of the Lord's Support, and the Muslims have utterly failed. ||4||8||

This Shabad is by Bhagat Kabeer Ji in Raag Aasaa on Pannaa 483

Awsw ]

aasaa ||

Aasaa:

rojw DrY mnwvY Alhu suAwdiq jIA sMGwrY ]

rojaa dhharai manaavai alahu suaadhath jeea sa(n)ghaarai ||

You keep your fasts to please Allah, while you murder other beings for pleasure.

Awpw dyiK Avr nhI dyKY kwhy kau JK mwrY ]1]

aapaa dhaekh avar nehee dhaekhai kaahae ko jhakh maarai ||1||

You look after your own interests, and so not see the interests of others. What good is your word? ||1||

kwjI swihbu eyku qohI mih qyrw soic ibcwir n dyKY ]

kaajee saahib eaek thohee mehi thaeraa soch bichaar n dhaekhai ||

O Qazi, the One Lord is within you, but you do not behold Him by thought or contemplation.

Kbir n krih dIn ky baury qw qy jnmu AlyKY ]1] rhwau ]

khabar n karehi dheen kae bourae thaa thae janam alaekhai ||1|| rehaao ||

You do not care for others, you are a religious fanatic, and your life is of no account at all. ||1||Pause||

swcu kqyb bKwnY Alhu nwir purKu nhI koeI ]

saach kathaeb bakhaanai alahu naar purakh nehee koee ||

Your holy scriptures say that Allah is True, and that he is neither male nor female.

pFy guny nwhI kCu baury jau idl mih Kbir n hoeI ]2]

padtae gunae naahee kashh bourae jo dhil mehi khabar n hoee ||2||

But you gain nothing by reading and studying, O mad-man, if you do not gain the understanding in your heart. ||2||

Alhu gYbu sgl Gt BIqir ihrdY lyhu ibcwrI ]

alahu gaib sagal ghatt bheethar hiradhai laehu bichaaree ||

Allah is hidden in every heart; reflect upon this in your mind.

ihMdU qurk duhUM mih eykY khY kbIr pukwrI ]3]7]29]

hi(n)dhoo thurak dhuhoo(n) mehi eaekai kehai kabeer pukaaree ||3||7||29||

The One Lord is within both Hindu and Muslim; Kabeer proclaims this out loud. ||3||7||29||

rwmklI mhlw 5 ]

raamakalee mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehla:

koeI bolY rwm rwm koeI Kudwie ]

koee bolai raam raam koee khudhaae ||

Some call Him, 'Raam, Raam', and some call Him, 'Khudaa-i'.

koeI syvY guseIAw koeI Alwih ]1]

koee saevai guseeaa koee alaahi ||1||

Some serve Him as 'Gusain', others as 'Allaah'. ||1||

kwrx krx krIm ]

kaaran karan kareem ||

He is the Cause of causes, the Generous Lord.

ikrpw Dwir rhIm ]1] rhwau ]

kirapaa dhhaar reheem ||1|| rehaao ||

He showers His Grace and Mercy upon us. ||1||Pause||

koeI nwvY qIriQ koeI hj jwie ]

koee naavai theerathh koee haj jaae ||

Some bathe at sacred shrines of pilgrimage, and some make the pilgrimage to Mecca.|

koeI krY pUjw koeI isru invwie ]2]

koee karai poojaa koee sir nivaae ||2||

Some perform devotional worship services, and some bow their heads in prayer. ||2||

koeI pVY byd koeI kqyb ]

koee parrai baedh koee kathaeb ||

Some read the Vedas, and some the Koran.

koeI EFY nIl koeI supyd ]3]

koee oudtai neel koee supaedh ||3||

Some wear blue robes, and some wear white. ||3||

koeI khY qurku koeI khY ihMdU ]

koee kehai thurak koee kehai hi(n)dhoo ||

Some call themselves Muslim, and some call themselves Hindu.

koeI bwCY iBsqu koeI surigMdU ]4]

koee baashhai bhisath koee suragi(n)dhoo ||4||

Some yearn for paradise, and others long for heaven. ||4||

khu nwnk ijin hukmu pCwqw ]

kahu naanak jin hukam pashhaathaa ||

Says Nanak, one who realizes the Hukam of God's Will,

pRB swihb kw iqin Bydu jwqw ]5]9]

prabh saahib kaa thin bhaedh jaathaa ||5||9||

knows the secrets of his Lord and Master. ||5||9||

This Shabad is by Guru Arjan Dev Ji in Raag Bhairao on Pannaa 1136

BYrau mhlw 5 ]

bhairo mehalaa 5 ||

Bhairao, Fifth Mehla:

vrq n rhau n mh rmdwnw ]

varath n reho n meh ramadhaanaa ||

I do not keep fasts, nor do I observe the month of Ramadaan.

iqsu syvI jo rKY indwnw ]1]

this saevee jo rakhai nidhaanaa ||1||

I serve only the One, who will protect me in the end. ||1||

eyku gusweI Alhu myrw ]

eaek gusaaee alahu maeraa ||

The One Lord, the Lord of the World, is my God Allah.

ihMdU qurk duhW nybyrw ]1] rhwau ]

hi(n)dhoo thurak dhuhaa(n) naebaeraa ||1|| rehaao ||

He adminsters justice to both Hindus and Muslims. ||1||Pause||

hj kwbY jwau n qIrQ pUjw ]

haj kaabai jaao n theerathh poojaa ||

I do not make pilgrimages to Mecca, nor do I worship at Hindu sacred shrines.

eyko syvI Avru n dUjw ]2]

eaeko saevee avar n dhoojaa ||2||

I serve the One Lord, and not any other. ||2||

pUjw krau n invwj gujwrau ]

poojaa karo n nivaaj gujaaro ||

I do not perform Hindu worship services, nor do I offer the Muslim prayers.

eyk inrMkwr ly irdY nmskwrau ]3]

eaek nira(n)kaar lae ridhai namasakaaro ||3||

I have taken the One Formless Lord into my heart; I humbly worship Him there. ||3||

nw hm ihMdU n muslmwn ]

naa ham hi(n)dhoo n musalamaan ||

I am not a Hindu, nor am I a Muslim.

Alh rwm ky ipMfu prwn ]4]

aleh raam kae pi(n)dd paraan ||4||

My body and breath of life belong to Allah - to Raam - the God of both. ||4||

khu kbIr iehu kIAw vKwnw ]

kahu kabeer eihu keeaa vakhaanaa ||

Says Kabeer, this is what I say:

gur pIr imil Kuid Ksmu pCwnw ]5]3]

gur peer mil khudh khasam pashhaanaa ||5||3||

meeting with the Guru, my Spiritual Teacher, I realize God, my Lord and Master. ||5||3||

http://www.sikhitothemax.com/page.asp?ShabadID=1652

http://www.sikhitothemax.com/page.asp?ShabadID=5561

Link to post
Share on other sites

Prw ky iPrMgI mwnNY kMDwrI kurysI jwnYN pCm ky p~CmI pCwnNY inj kwm hYN ]

faraa kae fira(n)gee maana(n)ai ka(n)dhhaaree kuraesee jaanai(n) pashham kae paashhamee pashhaana(n)ai nij kaam hai(n) ||

The French people of France revere Thee, residents of Kandhar (in Afghanistan) and Qureshis (an Arabic clan) know Thee and inhabitants of the West recognize their moral obligation (to remember Thy name).

bMg ky bMgwlI iPrhMg ky iPrMgwvwlI idlI ky idlvwlI qyrI AwigAw mY clq hNY ]

ba(n)g kae ba(n)gaalee fireha(n)g kae fira(n)gaavaalee dhilee kae dhilavaalee thaeree aagiaa mai chalath ha(n)ai ||

Bengalis of Bengal, Europeans of Europe, and Delhites of Delhi, all obey Thy command.

goKw gun gwvY cIn mcIn ky sIs nXwvY iq```bqI iDAwie dyK dyh ko dlq hYN ]

gokhaa gun gaavai cheen macheen kae sees nayaavai thbithee dhhiaae dhaekh dhaeh ko dhalath hai(n) ||

Gorkhas sing Thy praises, Chinese and Manchurians bow their heads before Thee and Tibetans remember Thee and annihilate their physical suffering.

Is this Tuk from Guru Granth Sahib?

Link to post
Share on other sites

rwgu BYrau mhlw 3 caupdy Gru 1

raag bhairo mehalaa 3 choupadhae ghar 1

Raag Bhairao, Third Mehla, ChauPaday, First House:

<> siqgur pRswid ]

ik oa(n)kaar sathigur prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

jwiq kw grbu n krIAhu koeI ]

jaath kaa garab n kareeahu koee ||

No one should be proud of his social class and status.

bRhmu ibMdy so bRwhmxu hoeI ]1]

breham bi(n)dhae so braahaman hoee ||1||

He alone is a Brahmin [the "highest caste"], who knows God. ||1||

jwiq kw grbu n kir mUrK gvwrw ]

jaath kaa garab n kar moorakh gavaaraa ||

Do not be proud of your social class and status, you ignorant fool!

iesu grb qy clih bhuqu ivkwrw ]1] rhwau ]

eis garab thae chalehi bahuth vikaaraa ||1|| rehaao ||

So much sin and corruption comes from this pride. ||1||Pause||

cwry vrn AwKY sBu koeI ]

chaarae varan aakhai sabh koee ||

Everyone says that there are four castes, four social classes.

bRhmu ibMd qy sB Epiq hoeI ]2]

breham bi(n)dh thae sabh oupath hoee ||2||

[but] They all emanate from the drop of God's Seed. ||2||

mwtI eyk sgl sMswrw ]

maattee eaek sagal sa(n)saaraa ||

The entire universe is made of the same clay.

bhu ibiD BWfy GVY kum@wrw ]3]

bahu bidhh bhaa(n)ddae gharrai kumhaaraa ||3||

The Potter [i.e. GOD] has shaped it into all sorts of vessels. ||3||

pMc qqu imil dyhI kw Awkwrw ]

pa(n)ch thath mil dhaehee kaa aakaaraa ||

The five elements join together, to make up the form of the human body.

Git viD ko krY bIcwrw ]4]

ghatt vadhh ko karai beechaaraa ||4||

Who can say which is less, and which is more? ||4||

[Who can add or subtract from this? (from the 5 elements)] ||4||

khqu nwnk iehu jIau krm bMDu hoeI ]

kehath naanak eihu jeeo karam ba(n)dhh hoee ||

Says Nanak, this soul is bound by its actions [not by caste/status].

ibnu siqgur Byty mukiq n hoeI ]5]1]

bin sathigur bhaettae mukath n hoee ||5||1||

Without meeting the True Guru, it is not liberated. ||5||1||

Link to post
Share on other sites

Thank you all for taking time to reply. I really appreciate it :) ... However...(I'm sorry if I'm asking for too much but..) If it's possible to help me find Tuks that relate SPECIFICALLY TO RACE, I'd really, really appreciate it. As I mentioned in my original post, we all know that Guru jis teach us about the equality of religions/cultures, genders, "castes", but if possible, I would really like to find Tuks explaining the equality of race specifically. I've been trying for a while now, but I didn't come across any yet. Many people are saying "There should be." or "I'm pretty sure there is/are"...however no one has really told me about a specific Tuk directly relating to race.

Sorry if I seem to be a pain, but this is something that I need help finding.

And..

Mehtab Singh, are the lines which you have posted up from Gurbaanee? I keep getting one hit, which leads to a facebook link.

Link to post
Share on other sites

Thank you all for taking time to reply. I really appreciate it :) ... However...(I'm sorry if I'm asking for too much but..) If it's possible to help me find Tuks that relate SPECIFICALLY TO RACE, I'd really, really appreciate it. As I mentioned in my original post, we all know that Guru jis teach us about the equality of religions/cultures, genders, "castes", but if possible, I would really like to find Tuks explaining the equality of race specifically. I've been trying for a while now, but I didn't come across any yet. Many people are saying "There should be." or "I'm pretty sure there is/are"...however no one has really told me about a specific Tuk directly relating to race.

Sorry if I seem to be a pain, but this is something that I need help finding.

Didn't you read the tuk's translations above?

1.

ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤਿ ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ

Recognise the entire human race as one.

Note: Jaat can mean caste in its everyday meaning, but it can also mean class or species or race.

2. "The eyes are the same, the ears the same, the bodies are the same and the habits are the same, all the creation is the amalgam of earth, air, fire and water."

It seems quite clear Guru Gobind Singh ji is referring to theh physical composition of the body here.

3.

[but] They all emanate from the drop of God's Seed. ||2||

maattee eaek sagal sa(n)saaraa ||

The entire universe is made of the same clay.

bahu bidhh bhaa(n)ddae gharrai kumhaaraa ||3||

The Potter [i.e. GOD] has shaped it into all sorts of vessels. ||3||

All people are made out of the same basic elements. This is quite clearly referring to race.

4. Kabir ji's shabad, quoted by Random_Singhni is also talking about race:

First, Allah created the Light; then, by His Creative Power, He made all mortal beings.

eaek noor thae sabh jag oupajiaa koun bhalae ko ma(n)dhae ||1||

From the One Light, the entire universe welled up. So who is good, and who is bad? ||1||

maattee eaek anaek bhaa(n)th kar saajee saajanehaarai ||

The clay is the same, but the Fashioner has fashioned it in various ways.

naa kashh poch maattee kae bhaa(n)ddae naa kashh poch ku(n)bhaarai ||2||

There is nothing wrong with the pot of clay - there is nothing wrong with the Potter. ||2||

And..

Mehtab Singh, are the lines which you have posted up from Gurbaanee? I keep getting one hit, which leads to a facebook link.

Yes, they are from a Kabitt by Guru Gobind Singh ji.

http://www.sikhitothemax.com/page.asp?ShabadID=20046

Such is the greatness of Guru Gobind Singh ji that I don't know if any other prophet has acknowledged that the one God worshipped by one tribe is the same as the one worshipped by other tribes.

By the way, don't get hung up on looking for tuks whose translations use the English word "race". The fact is that word wasn't used exclusively in its current meaning until the 19th century.

Link to post
Share on other sites

Thanks a lot to Gkaur, mehtab singh, Papi, and RandomSinghni. The shabads posted by you have left nothing to say on the matter.

Thanks a lot to Gkaur, mehtab singh, Papi, and RandomSinghni. The shabads by Guru Amar Das Ji, Guru Arjan Dev Ji, Guru Gobind Singh Ji, and Bhagat Kabeer Ji posted by you have left nothing to say on the matter.

Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...


 • Topics

 • Posts

  • Ok I will help by getting 2 wives and having 100s mistresses and forcing my kids to be Sikh. Guess I've done my part.
  • Do you think our guys in the West are as prone to the dramatics as resorting to suicide? I personally think they've thrown in the towel; a quiet acceptance of defeat which is mostly attributable to the broader culture that has compounded the idea that it's toxic for a man to question a lady about her antics. 
  • If he's just going to kill himself on finding that out, that's unfortunate but fair enough. But don't start killing other people as well, including the b1tch. 
  • This is the absolute crux of the matter; to find a girl who's pretty enough to get the lad hot and bothered BUT not too pretty that her attractiveness has made her a target for other lads from the moment, as they say in Punjabi, her jawani char gayi in her mid-teens onwards. Before the undercover brahmgyanis chime in about prioritising kamayi and Gurmukh values, for those of our people who don't float around in their own little Satyug that keeps the rest of the Kalyugi world out (a bit like Trump's non-existent wall), these are valid considerations that should be looked at in detail for the rank-and-file people of our community. If the guy himself is between the 4-7 range of attractiveness, he needs to look for a girl within the same range. BUT Punjabi guys (and men in general) over-estimate their physical appeal. A man, more than anyone, has a tendency to inflate his own sense of being. He finds it very difficult to process that he may not be what he thinks he is. A guy in this 4-7 range (which is the vast majority of males on the planet) going after a 9 or 10 girl is living in cloud-cuckoo land if he thinks even a typically middle-class, middle-income job (£30-60k) is going to keep a top-tier girl placated for the next 40-50 years of her life (or at least until she lets her self go or hits the menopause depending on what comes first. Even then her appeal to men may fade, but her aadataa -- habits -- will be nigh on set in stone. If they're rotten since decades eariler, the guy is in for trouble). I'd go as far to say that even a multi-millionaire would need to be on-top of his game from the day he's married to the day he drops dead in order to keep a 9 or 10 as his wife. Today, more than ever, a girl's history counts so much. From what I've seen, the majority of apne guys live in a world that is detached from reality. They may consider themselves street-smart and worldly, but in many respects their understanding of the world is, IMO, based on an inaccurate simulation of a wider culture they don't truly understand. As such, those blind-spots is where they end up being blind-sided by the unforeseen. Then you've got to figure out whether her jawani had indeed gone to her head quite a while ago, or if she's been sensible with it. The answer to this question, IMO, comes IN PART from studying the immediate family, i.e. the dad, mum, and siblings.
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Use