Jump to content

Akj Stance On Sri Dasm Granth Sahib Jee


Recommended Posts

AKJ_Memorandom_03_29_06_p2.jpg

AKJ_Memorandom_03_29_06_p1.jpg

AKJ_pressnote_re_SriDasamBaniNitnem_10_17_2008.jpg

AKJ_pressnote_re_SriDasamBani_10_21_2008.jpg

AKJ_statement_re_SriDasamGranthBani_11_2_2008.jpg

Below from post by s50

"Extracts are from such books as Gurmat Bibek, Jot Vigaas, Gurmat Lekh, Gurmat Prakash

Note i've only post a few pangtee extracts from bhai sahibs books there are alot more.

ਭਾਈ ਸਾਹਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ

ਅਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਵੀਰ ਰੱਸ ਵਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ

ਮੁੱਢ ਆਦਿ ਤੇ ਦਸਮ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਬੀੜਾਂ, ਲਿਖਤੀ ਫ਼ਖ਼ਰ ਦੋਹਿ ਲਿਖਤੀਸ਼ਰੋਲਿਆਂ ਦਾ ।306।

(ਜੋਤਿ ਵਿਗਾਸ, ਪੰਨਾ 53)

ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਪੂਜਕ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ:

ਸਰਬ ਕਾਲ ਪੂਜਕ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੋਏ, ਵੱਡ ਮਹੱਤ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਪੂਜੋਲਿਆਂ ਦਾ।

ਸਰਬ ਲੋਹ ਚੱਕਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਖੰਡਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਜਾਣੋਲਿਆਂ ਦਾ।

ਸਦਾ ਕਾਲ ਚੇਤਾਵਣੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖੀ, ਕਾਲਾ ਬੀਰ ਜਾਮਾ ਕਾਲ ਚੋਲਿਆਂ ਦਾ।

ਕਾਲ ਚੇਤੀਏ ਜਨ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਿਰਭੈ ਚਿਤੋਲਿਆਂ ਦਾ।65।

ਕਾਲ ਰਹਿਤੀਏ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਪੂਜ ਹੋਏ, ਸਰਬ ਕਾਲ ਰੱਛਕ ਪੂਜੋਲਿਆਂ ਦਾ

ਸਰਬ ਕਾਲ ਪੂਜਕ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਅਕਾਲੀ, ਰਾਖਾ ਸਰਬ ਲੋਹ ਚਕਰ ਵਰਤੋਲਿਆਂ ਦਾ…।66।

(ਜੋਤਿ ਵਿਗਾਸ, ਪੰਨਾ 19)

ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸਰ ਉਚਰਿ ਹੈਂ। ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮਹਿ ਪਰਿ ਹੈਂ ॥32॥

- ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ, ਅਧਿਆਇ 6

ਮੇ ਕੌ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ। ਯਾ ਮੈ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚ ਪਛਾਨੋ ॥32॥

ਮੈ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ॥ ਦੇਖਨ ਆਯੋ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ॥…33॥

- ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ, ਅਧਿਆਇ 6

ਜਿਤੇ ਰਾਮ ਹੂਏ॥ ਸਭੈ ਅੰਤ ਮੂਏ॥

ਜਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸਨ ਹ੍ਵੈ ਹੈਂ॥ ਸਭੈ ਅੰਤ ਜੈ ਹੈਂ ॥70॥

ਜਿਤੇ ਹੋਇ ਬੀਤੇ॥ ਤਿਤੇ ਕਾਲ ਜੀਤੇ॥

ਜਿਤੇ ਸਰਨ ਜੈ ਹੈਂ॥ ਤਿਤਿਓ ਰਾਖ ਲੈ ਹੈਂ॥75॥

- ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ, ਅਧਿਆਇ 1

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹ ਮਹਿ ਕੋਟਕ ਬਿਸਨ ਮਹੇਸ॥

ਕੋਟਿ ਇੰਦ੍ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ ਰਵਿ ਸਸਿ ਕੋਟ ਜਲੇਸ॥1॥

- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਾਤਰ

ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ॥

ਆਦਿ ਅਜੋਨਿ ੳਜੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤਿਹ ਪਰਮੇਸਰ ਜਾਨੋ॥1॥

- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ 10

ਸੋ ਕਿਮ ਮਾਨਸ ਰੌਪ ਕਹਾਏ॥

ਸਿਧ ਸਮਾਧਿ ਸਾਧ ਕਰ ਹਾਰੇ ਕਯੋ ਹੂੰ ਨ ਦੇਖਨ ਪਾਏ॥1॥ਰਹਾਉ॥

- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ 10

ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋਊ ਰਾਫਸੀ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਚਾਨਬੋ ॥… ॥15॥85॥

- ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ, ਪ:10

ਧੰਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰਿ ਚਿਤ ਮੈ ਜੁਧ ਬਿਚਾਰੈ ॥

- ਕ੍ਰਿਸਨਾ ਅਵਤਾਰ, ਅੰਕ 2492

ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ॥ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੀਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ॥

ਜਬ ਇਹ ਗਹੈ ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤਿ॥ ਮੈ ਨ ਕਰਉਂ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ॥

- ਸਰਬ ਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ

ਦੋਹੂੰ ਪੰਥ ਮਹਿ ਕਪਟ ਵਿਦ੍ਯਾ ਚਲਾਨੀ॥ ਬਹੁੜ ਤੀਸਰੋ ਪੰਥ ਕੀਜੈ ਪਰਧਾਨੀ॥

(ਪ: 10, ਉਗ੍ਰਦੰਤੀ, ਛਕਾ 5)

ਘਰ ਘਰ ਹੋਇ ਬੈਠ ਹੈਂ ਰਾਮਾ….

- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਕਲੀ ਅਵਤਾਰ, ਅੰਕ 12-4

ਮਨਮ ਕੁਸ਼ਤਾਅਮ ਕੋਹੀਆਂ ਬੁਤਪ੍ਰਸਤ ॥ ਕਿ ਆਂ ਬੁਤ ਪਰਸਤੰਦੋ ਮਨ ਬੁਤਸ਼ਿਕਸਤ ॥ 92॥

- ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10

ਇਨ ਹੀ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈਂ ਨਹੀ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ ॥ 2॥ (645)

- ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ, ਪ:10 "

Sri Amritsar, October 19 The Gurta-Gaddi Purab of Dhan Dhan Sahib Sri Guru Granth Sahib Ji, True Prophet of the whole humanity, is being celebrated by the entire Sikh Nation with full Khalsa fervor, love and devotion. Being a humble organization of the Panth, the Akhand Kirtani Jatha which was started by Bhai Randhir Singh Jis superior personality, is also partaking in different sevas with full commitment. Along with Guru Granth Sahib Jis Gurta-Gaddi Anniversary, the Sikh Nation is also celebrating the 300th anniversary of Guru Gobind Singh Jis Jyoti-Jot.

The act of some mischievous and anti-Panthic persons during this ceremony to degrade the status of banis of Guru Gobind Singh Ji is shameful and cheap. Such acts are utterly painful and heart stabbing.

The Amrit-filled Banis of Guru Gobind Singh Ji Maharaj are not only a part of Nitnem and Amrit ceremony, they also provide an insight on Sikh History, Principals, Khalsa lifestyle and existence of the Sikh religion as a separate and distinct faith.

Along with several individuals mentioned in Bhai Sahib Randhir Singh Jis writing, other Akhand Kirtani Jathas great personalities, including Bhai Aatma Singh (Panjokhra Sahib), Bhai Sahib Joginder Singh Ji (Talwara), Giani Harbans Singh Ji (Ludhiana) and several Singhs and Kaurs of the recent era had immense respect for banis of Guru Gobind Singh Ji and performed kirtan of these verses. Numerous Gursikhs affiliated with the Akhand Kirtani Jatha from the time of Bhai Randhir Singh Ji to this very day include several banis of Guru Gobind Singh Ji in their daily nitnem. These banis include Chandi Di Vaar, Bachitar Natak, Shabad Hazare P. 10, Akal Ustat, Zafarnama, and others.

The Akhand Kirtani Jatha, through this press note, pledges to the Sikh Sangat residing worldwide to join together to provide uttermost respect and commit to Bani of Guru Gobind Singh Ji along with that of Guru Granth Sahib Ji.

Guru Panths Humble Servent

Surat Singh (Puran Ji)

Chief, Akhand Kirtani Jatha

My knowledge about Dasam Granth is very limited but my views about Dasam Granth are traditionalist i.e. I believe it to be Rachna of Guru Sahib. Talking to Singhs, I have discovered that Bhai Sahib Randhir Singh jee used to consider it mukhbaak of Guru Sahib and quoted extensively from it. Bhai Kahn Singh Nabha, Bhai Vir Singh, Sirdar Kapur Singh, Pyara Singh Padam and many other respected scholars had similar views about Dasam Granth.

About Charitropakhyan, I believe it to be a literary composition of Guru Sahib and similar was the view of other scholars as well but within this composition also lies such baani that has status of Gurbani e.g. Benti Chaupai. About Krishnavatar Guru Sahib themselves have written that it is the translation of tenth chapter of Sirimad Bhagwat Puran:

Dasam Katha Bhagaut kee Bhakhiya Kari Banaaye||

Avar Baasna Nahi Prabh, Dharam Judh ko chaye||

But within Chaubees Avatar there is Mukhbaak baani e.g. Mai na Ganeshe Pritham manaayoo||

I have read about first 100 of the total 404 Charitters in form of original text and did not find any offensive material. The stories are all moral-giving and the end result is to teach the reader about the wiles of bad women and men. Below are some of the quotes from this baani that are found either at the end of the story or within the story. The translations have been done by this daas, so there could be some mistakes.

1) ਬਿਛੂ ਬਿਸੀਅਰੁ ਬੇਸਯਾ, ਕਹੋ ਕਵਨ ਕੇ ਮੀਤ।

ਬਿਛੂ, ਸੱਪ ਤੇ ਬੇਸਵਾ, ਕਹੋ ਕਿਸ ਦੇ ਮੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Scorpian, snake and prostitute, are who's friend? Meaning, they are no one's friend.

2) ਜੋ ਤੁਮ ਸੌ ਹਿਤ ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਮ ਤਿਨ ਸੋ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਰਸ ਢਰੇ, ਨ ਤਿਹ ਰਸ ਤੁਮ ਢਰੋ।

ਜੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਮਗਨ ਨਾ ਹੋਵੋ।

If Parayee woman (not your own woman) loves you, you should not return her love. If she becomes intoxicated in your love, you should not do the same towards her.

3) ਕੋਟ ਕਸਟ ਸਯਾਨੇ ਸਹਹਿ, ਕੈਸੋ ਦਹੈ ਅਨੰਗ। ਨੈਕ ਨੇਹ ਨਹਿ ਕੀਜਿਯੈ, ਤਊ ਤਰੁਨਿ ਕੇ ਸੰਗ।

ਸਿਆਣੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ, ਭਾਂਵੇਂ ਕਾਮ ਕਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਾਈ ਤਰੁਨੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

No matter how much wise people warn you about facing difficulties, no matter how much Kaam (sexual urge) burns you, still you should never commit fornication (have sexual contact) with Parayee woman (woman not your own wife).

4) ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੈਸਿਯੈ ਤਨ ਬਢੈ, ਕਸਟ ਕੈਸਹੂ ਹੋਇ। ਤਊ ਤਰੁਨਿ ਸੋ ਦੋਸਤੀ, ਭੂਲਿ ਨ ਕਰਿਯਹੁ ਕੋਇ।

ਭਾਵੇਂ ਕੈਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਤਾਵੇ, ਭਾਂਵੇਂ ਕਿਨਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਭੁਲ ਕੇ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ।

No matter how much love Paraayee woman expresses, no matter how much she tortures you, still even in your dreams don't do friendship with her.

5) ਸਤਿਨਾਮ ਜੋ ਜਿਯ ਲਖਿ ਪਾਵੈ। ਤਾ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਆਵੈ। ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤਾ ਕੇ ਜੋ ਰਹਿ ਹੈ। ਬਨ, ਗਿਰ, ਪੁਰ, ਮੰਦਰ ਸਭ ਢਹਿ ਹੈ।

ਜੋ ਸਤਿਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਲਖ ਲਵੇ ਭਾਵ ਸਮਝ ਲਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਕਟ ਫਿਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਨ, ਨਗਰ, ਘਰ ਸਭ ਢੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

One who recognizes the true Naam, spiritual death never occurs on him. Ones who remain without Naam, all their gardens, cities and houses are destroyed.

6) ਸਤਿਨਾਮ ਜੋ ਪੁਰਖ ਪਛਾਨੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਲੈ ਬਚਨ ਪ੍ਰਮਾਨੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਮਾਰਗ ਲੈ ਚਲਹੀ। ਤਾ ਕੋ ਕਾਲ ਨਾ ਕਬਹੂੰ ਦਲਹੀ।

ਜੋ ਪੁਰਖ ਸਤਿਨਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਧ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

One who recognizes the true Naam, chants and does Sidhi of Naam through the Bachan of Guru and one who walks on this paath of true Naam, death can never destry him.

7) ਸੁਤ ਹਿਤ ਕੈ ਮਾਤਾ ਦੁਲਰਾਵੈ। ਕਾਲ ਮੂੰਡ ਪਰ ਦਾਂਤ ਬਜਾਵੈ। ਵਹੁ ਨਿਤ ਲਖੇ ਪੂਤ ਬਢਿ ਜਾਵਤ। ਲੈਨ ਨ ਮੂੜ ਕਾਲ ਨਿਜਕਾਵਤ।

ਮਾਤਾ ਮੋਹ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੰਦ ਪੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਤ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

Under the spell of attachment the mother loves her child and plays with it but she does not know that Kaal (death) is inevitable on her head. She thinks her son is getting older and big but ignorant one does not know that actually death is coming close to him.

8) ਕੋ ਮਾਤਾ ਬਨਿਤਾ ਸੁਤਾ, ਪਾਚ ਤਤ ਕੀ ਦੇਹ। ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਪੇਖਨਾ ਅੰਤ ਖੇਹ ਕੀ ਖੇਹ।

ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਹੈ; ਇਹ ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਹੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਖੇਹ ਦੀ ਖੇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Who is anyone's mother, wife and daughter? This body is made of 5 basic elements. For 4 days this body is seen and then it becomes dust.

9) ਬਿਰਧ ਭਏ ਤਨ ਕਾਪਈ, ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਿਯੋ ਜਾਇ। ਬਿਨਾ ਭਜਨ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਪਾਪ ਗ੍ਰਿਹਤ ਤਨ ਆਇ। ਮਿਰਤੁ ਲੋਕ ਮੈ ਆਇ ਕੈ, ਬਾਲ ਬ੍ਰਿਧ ਕੋਊ ਹੋਇ। ਊਚ ਨੀਚ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਯਤ ਨ ਰਹਸੀ ਕੋਇ।

ਬਿਰਧ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਹ ਕੰਬਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਭਜਨ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਢਾ ਹੋਵੇ, ਉਚਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਚ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਰਜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਥੇ ਜੀਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ।

When one gets old, ones body trembles and one can't chant Naam. Without Chanting of Naam, sins control the body. In this mortal world, no one including child, old person, great person, lowly person, king or commoner, stay alive forever.

10) ਜੋ ਉਪਜਿਯੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਜਗ ਰਹਿਬੋ ਦਿਨ ਚਾਰਿ। ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਦਾਸੀ ਕਹਾ, ਦੇਖਹੁ ਤਤ ਬੀਚਾਰਿ।

ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੱਗ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਕਿਥੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ।

Whoever is born will die; will stay in this world for 4 days only. Sons, wife, servants all will go, think about this essence of thought.

These are just some of the quotes from first 100 charitters that I have read. Some argue that these stories are such that one cannot narrate them in family because of their sexual nature. The answer to this is that there comes a time when parents especially mother to daughter and father to son, explains them about something sex. They may not go into details but mother definitely warn their adolesence daughters about not having boyfriends and to control their sexual urges. Same way, the father or elder brother will explain to the teenager child to stay away from the wrong path. Such things are not explained in open but in private. Same way, the composition of Charitropakhyan is such that a Sikh should study alone or in sangat of Gurmukhs and understand the dangers of going to the wrong path of Kaam. This is not an admissible argument that just because it cannot be discussed in open, it is not the composition of Guru Sahib.

Daas,

Kulbir Singh

Tapoban.org

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 92
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Based on certain Internet postings, I think there are a few people in the AKJ that think that that jatha is supposed to be "missionaries with keskis and chimtas".

I hope the Singhs there use the information in this post to confront such people and get them to admit that they are opposed to the traditional basis of both that jatha and the wider Khalsa panth.

No Sikh mahapurkh has ever questioned Guru Gobind Singh Ji's bani.

Singhs in other jathas and groups like GNNSJ, Bhai Jasbir Singh Singh Khanna's group, and others should also identify and be aware of missionary-style advocates within their own groups.

Link to comment
Share on other sites

This is a reply specifically for khalistan zindabad!!!!!

Every jatha respects the bani and the word of waheguru wherever it is. To show the press releases of the akj, (there isnt a problem with this) doesnt show that the akj dont show respect to dasam granth bani. it shows the opposit in fact. The akj show respect to any bani, but wot they dont do is do parkash of dasam granth on the same level and under the same Palki of Sahib Sri Guru Granth Sahib, which was done at the willenhall program.

the disrespect shown to maharaaj at this program is beyond belief. The people who organised this program, im sure they are intelligent people, thats why it is very astonishing that they put the dasam granth on the same level as Sri Guru Granth Sahib.

There is no problem doing a program to spread gods word and reading Sahib Guru Gobind Singhs Ji's Bani, but to put the dasam granth on the same level and under the same palki as Guru Granth Sahib Ji shows great direspect to Guru JI and the Khalsa Panth.

Sahib Guru Gobind Singh Ji created the khalsa panth and not just the Damdami taksal. The khalsa panth will allways be Guru Ji's.

Khalistan Zindamad.

Stop preaching hate between jathas and recognise the khalsa panth as one. Damdami Taksal is not the only way to enlightment. Wotever ur beliefs im sure there is a better way of expressing them, by saying that we all belong to guru ji and wahegurus command is absolute. No jatha is bigger Than Sahib Sri Granth sahib and the Khalsa Panth.

wjjk wjkf

Link to comment
Share on other sites

niddarsingh,

I take it you would be OK with parkash for Dasam Granth at a lower level and with a different palki and different manji sahib? This would express supremacy of Guru Granth Sahib while still giving respect for Guru Gobind Singh Ji's bani.

I didn't see any anti-AKJ sentiment in the posts by k_z above. Let's not fight for no reason whatsoever.

It may be true that AKJ doesn't parkash the Dasam Granth, but neither does almost any other jathebandi or Gurdwara in the entire world simply because they don't have a bir of Dasam Granth to parkash even if they wanted to.

Link to comment
Share on other sites

This is a reply specifically for khalistan zindabad!!!!!

Every jatha respects the bani and the word of waheguru wherever it is. To show the press releases of the akj, (there isnt a problem with this) doesnt show that the akj dont show respect to dasam granth bani. it shows the opposit in fact. The akj show respect to any bani, but wot they dont do is do parkash of dasam granth on the same level and under the same Palki of Sahib Sri Guru Granth Sahib, which was done at the willenhall program.

the disrespect shown to maharaaj at this program is beyond belief. The people who organised this program, im sure they are intelligent people, thats why it is very astonishing that they put the dasam granth on the same level as Sri Guru Granth Sahib.

There is no problem doing a program to spread gods word and reading Sahib Guru Gobind Singhs Ji's Bani, but to put the dasam granth on the same level and under the same palki as Guru Granth Sahib Ji shows great direspect to Guru JI and the Khalsa Panth.

Sahib Guru Gobind Singh Ji created the khalsa panth and not just the Damdami taksal. The khalsa panth will allways be Guru Ji's.

Khalistan Zindamad.

Stop preaching hate between jathas and recognise the khalsa panth as one. Damdami Taksal is not the only way to enlightment. Wotever ur beliefs im sure there is a better way of expressing them, by saying that we all belong to guru ji and wahegurus command is absolute. No jatha is bigger Than Sahib Sri Granth sahib and the Khalsa Panth.

wjjk wjkf

if you saw this as such mahan beadbi why didnt you attend and stop this mahan beadbi, surley u true gursikhs of these modern jatheh wouldnt let beadbi like this go on

Link to comment
Share on other sites

if u believe that sri dasam granth ji is the bani of guru gobind singh ji then why should any gurbani be treated different? gurbani is gurbani and we should respect and give our head to all gurbani just the same. its funny how now the india jatha etc have come out with statements in support of guru jis bani the uk branch members have changed their stance like they didnt have their own brains in the first place.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share


  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt


×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Use